انبار

شماره تماس های انبار های مستقردر سه پایانه غرب، جنوب، شرق

این شرکت آمادگی خود را جهت جابه جایی بار بدون همراه اعلام میدارد.

پایانه جنوب:            ۰۲۱۵۵۱۸۵۵۳۲

پایانه غرب(آزادی):      ۰۲۱۴۴۶۳۴۰۴۱

پایا شرق:               ۰۲۱۷۷۲۹۴۴۳۴