انتقادات و پیشنهادت

جهت انتقادات و پیشنهادات با شماره تماس مدیران شعب مربوطه در پایانه های واقع در تهران تماس حاصل فرمایند.

پایانه جنوب : ۰۹۳۹۴۰۱۵۱۶۹

پایانه غرب : ۰۹۳۰۱۲۷۵۴۹۲

پایانه شرق : ۰۹۳۳۷۷۹۶۲۰۵

پایانه بیهقی : ۰۹۱۹۹۱۸۷۱۶۱