سه شنبه , نوامبر 24 2020

انبار

شماره تماس های انبار های مستقردر سه پایانه غرب، جنوب، شرق

این شرکت آمادگی خود را جهت جابه جایی بار بدون همراه اعلام میدارد.

پایانه جنوب:            02155185532

پایانه غرب(آزادی):      02144634041

پایا شرق:               02177294434