حضور عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال در تعاونی شماره یک ایران پیما

حضور عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال در تعاونی شماره یک ایران پیما

حضور عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال در تعاونی شماره یک ایران پیما

جناب آقای علی خسروی با حضور در پایانه غرب با حضور در دفتر تعاونی یک با کارمندان شرکت عکسی به یادگار انداختند و از شرکت و کارمندان آن تقدیر کردند.

نظرات